Return to site

årsmöte 2023

· Svenska

Kallelse till  årsmöte 27/4/2023

Mötet öppnas
Godkännande av dagordningen

Val av ordförande, Val av sekreterare, Val av justeringspersoner

Fastställande av röstlängd

årsmötets behöriga utlysande

årsmötet beslutade att godkänna förändringarna i stadgarna

Mötets avslutning