Return to site

Förslag till dagordning

· Svenska

Kallelse till extra årsmöte

  1. Mötet öppnas
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av ordförande, Val av sekreterare, Val av justeringspersoner
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Extra årsmötets behöriga utlysande
  6. Extra årsmötet beslutade att godkänna förändringarna i stadgarna
  7. Mötets avslutning

/ Stockholm Kinesiska Förening, 2018-11-29

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly